RÄTT FRAM 

_MG_4443.jpg
 

        RÄTT FRAM

 

För demokrati och mänskliga rättigheter, ett projekt om rätt väg till samhällsintegration.

 

Vad vi vill

Sedan hösten 2016 har MiM drivit det samhällsorienterande utbildningsprojektet RÄTT FRAM som riktar sig till ensamkommande/nyanlända ungdomar i åldern 17-21 år, samt till representanter från Göteborgsområdets olika samhällssektorer. RÄTT FRAM är en samhällskunskaps-utbildning à tio kvällsträffar per termin som utgår från olika temaområden.

Syftet med projektet har dels varit att öka nyanlända ungas kunskap och förståelse kring mänskliga rättigheter, demokratins strukturer och principer, samt visa på olika vägar till samhällsdeltagande genom utbildning, arbete och organisering. Dels har syftet varit att sprida kunskap och förståelse i samhället i stort kring hur ungdomarna själva uppfattar sin situation, vilka svårigheter de möter, samt vad de kan och vill bidra med – vad de har för tankar och idéer som nyanlända samhällsmedborgare. 

Huvudfokus för utbildningen har under hela projektets gång varit att understödja och uppmuntra de mellanmänskliga möten som uppstått under varje utbildningsträff. Här har det på lika villkor handlat om att de deltagande samhällsaktörerna ska få ta del av ungdomarnas olika och vitt skilda berättelser som verktyg i sitt fortsatta arbete – som att de deltagande ungdomarna ska få med sig värdefulla erfarenheter från mötet med människor som bott längre i staden.

Med ett normkritiskt och interkulturellt perspektiv på inkludering och integration betonar MiM just de mellanmänskliga mötena som nyckeln till reflektion och medvetenhet om hur till exempel fördomar om ”den andre” kan ta sig i uttryck, och på samma gång; förståelse för vad vi människor har gemensamt. 

Vad vi gör

Under de fyra utbildningsomgångar som projektet hitintills genomförts har totalt cirka 200 ungdomar och 120 samhällsaktörer deltagit i RÄTT FRAM. Utöver detta har cirka 130 föreningsmedlemmar och volontärer på olika sätt medverkat i projektet. Utbildningens innehåll och teman har bland annat omfattat: 

  • Demokrati och mänskliga rättigheter – vad innebär demokrati i praktiken? Hur ser den svenska lagstiftningen ut? Hur ser verkligheten ut? Hur skiljer det sig åt mellan olika länder?  

  • Diskrimineringslagen och inkluderingsfrågor – vad finns för skydd mot diskriminering i Sverige? Hur kan vi agera för att inkludera fler? Hur arbetar vi med dessa frågor inom vår egen utbildning/förening? 

  • Vägar till politiskt och ideellt engagemang – hur ser det svenska politiska systemet ut? Hur är föreningslivet uppbyggt? Hur och var går det att engagera sig i Göteborg? 

  • Vägar till utbildning och arbete – hur fungerar utbildningssystemet och arbetsmarknaden i Sverige? Vilka individuella intresseområden och tänkbara yrkesroller kan vi identifiera inom gruppen? 

  • Upplevelser och erfarenheter av att komma ensam till ett nytt land – vilket samhällsstöd finns och vilka juridiska överenskommelser har Sverige att leva upp till? Hur kan vi dela våra erfarenheter och göra våra berättelser och röster hörda? 

Under utbildningsträffarna har en rad samhällsaktörer återkommande deltagit i RÄTT FRAM. Vi har bland annat fått träffa integrationspolisen och diskutera ämnen som demokrati och mänskliga rättigheter/skyldigheter samt debattera polisens brottsförebyggande arbete. Vardagens civilkurage Göteborg har medverkat, och genom rollspel har vi fått testa på att agera i olika situationer där diskriminering pågår. Vi har diskuterat svensk asyllagstiftning tillsammans med Asylrättsstudenterna, jämfört upplevelser av att vara ny i Sverige med ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige under andra världskriget och vi har delat med oss av våra mer bekymmersamma berättelser med legitimerad psykolog från Kris- och traumamottagningen. Under kvällsträffarna har vi vidare fått diskutera och reflektera över våra egna och andras fördomar, vi har pratat normer, HBTQ-frågor och sex- och samlevnad med representanter från RFSU och RFSL samt provat på Individuell människohjälps workshop ”Det nya landet”. Vi har gästats av myndighetsrepresentanter för att prata svenskt utbildningssystem och arbetsmarknad, vi har övat på anställningsintervjuer och lärt oss att skriva ansökningsbrev och CV ihop med Götas unga och Samjobb. Ihop med gästande riksdags- och kommunalpolitiker har vi utövat konstnärlig verksamhet, bla i samarbete med Röda Sten Konsthall – parallellt som debatt om resursfördelning och lokalpolitik uppstått – och vi har haft möjlighet att ställa dessa reella makthavare till svars.

Under de återkommande samverkansträffarna som RÄTT FRAM terminsvis bjudit in till har ett 30-tal olika organisationer och föreningar från Göteborgs civilsamhälle deltagit. Deltagarna i RÄTT FRAM har här haft möjlighet att knyta nya kontakter och bilda nätverk, samtidigt som det vid dessa tillfällen har handlat om att få inblick i hur det svenska demokratiska samhället bygger på ett aktivt och levande föreningsliv. 


Titta på bilder och läs mer om varje termin genom att klicka dig vidare på knapparna nedan.

 

Våra vänner

Utan samarbeten med andra verksamheter, organisationer och föreningar runt om i Göteborg skulle vi inte kunna erbjuda ungdomarna i närheten av vad vi önskar.

Tack till

Vardagens CivilkurageKulturUngdomRöda Sten Konsthall, Skarpt Läge, VattenvanaSjöfartsmuseetFUBABF, Göteborgs folkhögskola, Världskulturmuseet, Fryshuset, Mixgården, Frilagret, Tamam, Asylrättsstudenterna, Kulturhuset Blå Stället, SOS Barnbyar m.fl. samt alla ni enskilda samhällsrepresentanter som gör skillnad genom att delta på våra träffar.


Vi som arbetar i RÄTT FRAM

För att komma i kontakt med någon av oss skriv förnamn.efternamn@mimkunskapscentrum.se

 
svanteproträtt.jpg

Svante Frebran

yllkaporträtt.jpg

Yllka Sheqiri

tovaporträtt.jpg

Tova Norblad

elinporträtt (kopia).jpg

Elin Liljeblad


 

Kontakta oss gärna

Driver du ett familjehem för nyanlända, eller arbetar du på en arbetsplats dit RÄTT FRAM är välkomna på ett studiebesök? Är du politiskt aktiv i Göteborg och vill berätta om hur du hittat vägar för ditt engagemang? Kanske vill din organisation vara vår samarbetspartner?

Eller arbetar du sedan tidigare med ensamkommande och vill träffa andra som också gör det? Känner du ungdomar som vill delta i utbildningsprojektet? Eller är du själv en ungdom som är intresserad av utbildningen? Tveka inte på att höra av dig till oss genom att fylla i formuläret nedan.