Genom utbildningsprojekt och föreningsaktiviteter arbetar vi med inkluderingsfrågor utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Om oss

MiM Kunskapscentrum drivs som en ideell förening i Göteborg och har under tjugo års tid arbetat med inkluderingsfrågor utifrån ett interkulturellt perspektiv via utbildningsprojekt, föreningsaktiviteter och pedagogiska processer. MiM står för “Mitt i det interkulturella Mötet” och föreningen arbetar för interkulturalitet i alla dess former. Interkulturalitet betyder att människor med olika kulturella bakgrunder möts. Vi i MiM tror att själva mötet kan förändra en människas situation, men också påverka samhället i stort.

MiM Kunskapscentrum arbetar för att människor med olika bakgrund ska ses som en tillgång i skolan, på arbetsmarknaden och i samhället. Vi arbetar också för att varje person utifrån sina individuella förutsättningar ska kunna påverka samhällsutvecklingen. Med individuella förutsättningar menar vi etnisk, socioekonomisk, kulturell eller religiös bakgrund. Vi menar också sexuell läggning och könstillhörighet, genus och funktionsförmåga. I vårt arbete använder vi ofta film, fotografi och drama som en pedagogisk arbetsmetod.

MiM:s arbete syftar sammanfattningsvis till att konkretisera ett interkulturellt samhälle och vi utgår från mänskliga rättigheter som värdegrund. Genom våra olika varierande projekt, utbildningar, seminarium och workshops verkar vi för att skapa mötesplatser runt om i Göteborgsområdet.

Historia

Dramagruppen Mim startade 1997. Gruppens första aktivitet blev ett program på cirka fyra timmar med namnet ”Interkultura”. Vi spelade upp scener ur verkligheten som kunde kännas igen av fler. Vi använde oss av drama som metod för att deltagarna skulle bli aktiva och bidra med sina erfarenheter och tankar.

Scenerna handlade om mötet mellan personer med olika kulturell bakgrund och om det svenska samhället. Diskussionen började med en persons upplevelse men ledde till en reflektion kring kunskap och värderingar som finns hos olika grupper och i samhället i stort. Dramagruppen Mim blev kulturföreningen Mim 2001. 2013 bytte vi namn till MiM Kunskapscentrum.


Styrelsen

Ordförande: Tova Norblad
Kassör: Soun Corcos
Ledamöter: Medani Kisha, Siri Westby, Elin Liljeblad, Azadeh Esmaili Zaghi, Terese Anthin
Suppleanter: Amjad Eshmawi, Rehab Redwan

Dokument

Protokoll Årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Föreningens stadgar

Projektbeskrivning - RÄTT FRAM

Projektberättelse år 1 – RÄTT FRAM

Projektberättelse år 2 – RÄTT FRAM

Schema RÄTT FRAM vårterminen 2018